Statuten

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN
zaak 2050471 / akte 20051240 / rs / rs
OPRICHTING
VERENIGING VOOR VERNIEUWINGSIMPULS
ONDERZOEKERS (VVVIO)
GEVESTIGD TE MAASTRICHT
Heden, tien april twee duizend vijf, verschenen voor mij,
mr. Robert Lambert Gislaine Marie Steegmans, notaris te Maastricht:
1. de heer dr. Dirk Jan Gerardus Maria DUNCKER, wonende te 3063 GH
Rotterdam, ’s Lands Werf 256, geboren te Rotterdam op zestien december
negentienhonderd zestig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner en houder
van het Nederlandse paspoort nummer NH7137455;
2. de heer dr. Tilman Mathias HACKENG, wonende te 6267 BG Cadier en Keer,
Beatrixstraat 8, geboren te Utrecht op negentien september negentienhonderd
tweeënzestig, gehuwd en houder van het Nederlandse paspoort nummer
NB7485956,
3. de heer dr.Yigal-Martin PINTO, wonende te 6267 EV Cadier en Keer,
Burgemeester van Laarstraat 35, geboren te Naharia (Israel) op één oktober
negentienhonderd vijfenzestig, gehuwd en houder van het Nederlandse
paspoort nummer NF2990558.
De comparanten verklaarden een vereniging op te richten, waarvoor de
navolgende statuten gelden.
STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING VOOR VERNIEUWINGSIMPULS
ONDERZOEKERS (VVVIO).
De vereniging is bij verkorting genaamd: VVVIO
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente ‘s-Gravenhage.
DOEL
Artikel 2
1. De vereniging heeft tot doel:
a. een platform te creëren voor Vernieuwingsimpuls Laureaten (hierna VI
laureaten) van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (hierna te noemen: NWO) of het vervolgprogramma in dit
kader door NWO ingesteld, alsmede Akademie Onderzoekers van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (hierna te
noemen: KNAW) met de bedoeling het contact tussen onderzoekers
onderling en de uitwisseling van informatie tussen onderzoekers als groep
en NWO te bevorderen;
b. het Vernieuwingsimpuls onderzoek (hierna VI onderzoek) en de resultaten
daarvan uit te dragen;
c. als klankbord te fungeren voor NWO bij aanpassingen van zaken die
betrekking hebben op de vernieuwingsimpuls.
2. De vereniging tracht deze doelstellingen te bereiken via de volgende
activiteiten:
a. het organiseren van een jaarlijkse ledenbijeenkomst en andere
bijeenkomsten;
b. het opzetten en onderhouden van een website;
c. het geven van bekendheid aan VI onderzoek en de resultaten daarvan;
d. het publicitair naar buiten treden van de vereniging en haar leden;
e. het organiseren van andere activiteiten die bijdragen aan de realisatie van
de doelstellingen.
3. De vereniging heeft geen winstoogmerk.
DUUR
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor:
a. VI Laureaten; dit zijn natuurlijke personen die in het kader van de NWO
Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi, Vici) een onderzoek in uitvoering
hebben, dan wel niet langer dan zes jaar geleden hebben afgesloten;
b. fellows van het Programma Akademie Onderzoekers (PAO) van de
KNAW; dit zijn natuurlijke personen die in het kader van het KNAWPAO
een onderzoek in uitvoering hebben, dan wel niet langer dan zes jaar
geleden hebben afgesloten;
c. ontvangers van persoonsgebonden subsidies toegekend in het kader van VI
onderzoek vervolgprogramma’s ingesteld door NWO en/of KNAW
2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en
door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur
afgegeven verklaring.
Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering
alsnog tot toelating besluiten.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door
erfopvolging worden verkregen.
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is
geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de
geldelijke rechten en verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting
van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde
van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
– wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op
een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de
vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
– wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat
moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap
tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij
geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in
kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen
één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de
algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een
geschorst lid heeft geen stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur
anders beslist.
DONATEURS
Artikel 6
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het
bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te
beëindigen.
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te
verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering
wordt vastgesteld.
3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij
te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord
te voeren.
CONTRIBUTIES
Artikel 7
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie
wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
BESTUUR
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke
personen, die uit hun midden een voorzitter, vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de
leden van de vereniging.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene
ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie
maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in
de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te
verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende
jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens
een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend
bestuurslid is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is
gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo
spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de
voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in
de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.
Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het
aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuurders.
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 11
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in een gemeente binnen
Nederland.
Artikel 12
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst
zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de
algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn
schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene
ledenvergadering. Een lid kan geen volmacht verlenen tot het uitbrengen van
zijn stem.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit
kan ook schriftelijk totstandkomen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene
ledenvergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het
voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan
beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door
niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de
twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na
tussenstemming.
Artikel 13
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij
diens afwezigheid door de vice-voorzitter of ook bij diens afwezigheid door
het oudste aanwezige bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar
leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel
omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden
door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene
ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
secretaris van die vergadering ondertekend.
Artikel 14
1. Het boekjaar van de vereniging loopt van een juli tot en met dertig juni van
ieder jaar.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van
deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene
ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van
zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de
staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene
ledenvergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte
vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen
nakomen.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de
algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan
benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten
minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te
geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door
een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
Artikel 15
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo
dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de
stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het
verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene
ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van
een advertentie in ten minste één veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen
alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering
en het opstellen van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door
schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten
minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 16
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht en tot
juridische fusie of splitsing kan niet worden besloten dan door een besluit van
de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat in die
vergadering wijziging van de statuten, fusie of splitsing zal worden
voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging, fusie of splitsing hebben gedaan moeten ten
minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging of het fusie- casu quo splitsingsvoorstel woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen
tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien
wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden bij de oproep
toegezonden.
3. Het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel is niet van toepassing,
indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en het besluit tot statutenwijziging of fusie met algemene stemmen wordt
genomen.
4. Een besluit tot statutenwijziging, fusie of splitsing behoeft ten minste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten
minste drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet
drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen
vier weken daarna, doch niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering
een tweede vergadering gehouden.
In die tweede vergadering kan met een meerderheid van ten minste twee/derde
van de geldig uitgebrachte stemmen worden besloten over het voorstel zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal op die
tweede vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.
In de oproep tot deze tweede vergadering dient te worden vermeld dat deze
vergadering een tweede vergadering is, waarin met genoemde meerderheid
kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden.
5. Een statutenwijziging, fusie of splitsing treedt niet in werking dan nadat
hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte en
de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is ieder bestuurslid afzonderlijk
bevoegd.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding
van de vereniging.
2. Een eventueel batig saldo komt toe aan de NWO. Zou de NWO niet meer
bestaan dan stelt de algemene ledenvergadering bij haar in het vorige lid
bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel
mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende
baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
REGLEMENTEN
Artikel 18
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet
of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of
met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde
in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
SLOTBEPALING
Artikel 19
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
SLOTVERKLARINGEN
Tenslotte verklaarden de comparanten:
a. het Bestuur van de Vereniging is eerstmaals samengesteld als volgt:
Voorzitter: de comparant sub 2;
Vice-voorzitter: vacature
Secretaris: de comparant sub 1;
penningmeester: de comparant sub 3.
In afwijking van het gestelde in de statuten is de zittingsduur van dit eerste
bestuur tot en met de eerste algemene ledenvergadering van de vereniging.
Voorts zijn deze bestuurders alsdan -in afwijking van het gestelde in de
statuten- nog tweemaal herbenoembaar als bestuurder.
Verder zal tot de eerste algemene ledenvergadering de functie van vicevoorzitter
niet vervuld worden.
b. het eerste boekjaar loopt van heden tot en met dertig juni aanstaande;
c. het adres der vereniging is: Laan van Nieuw Oost-Indië 300 te 2593 CE ‘s-
Gravenhage (postadres: Postbus 93138 te 2509 AC ‘s-Gravenhage).
VASTSTELLING IDENTITEIT
De identiteit van de bij deze akte verschenen comparanten/partijen is door mij,
notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde documenten vastgesteld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE
in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht, op de datum als in de aanvang
van deze akte vermeld.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht.
Vervolgens hebben de verschenen personen eenparig verklaard dat zij tijdig voor
het verlijden van de inhoud van deze akte hebben kennisgenomen, met deze
inhoud instemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs stellen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende personen
en mij, notaris, ondertekend.